Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Osteopaatti Jenny Ahlqvist
Y-tunnus: 3372477-7
Sähköpostiosoite: osteopaattijenny@gmail.com
Puhelinnumero: 0404174644

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jenny Ahlqvist
Yhteystiedot yläpuolella


Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin perusteena on terveydenhuollon ammattihenkilön lakisääteinen kirjausvelvollisuus.  Asiakkaaksi tulemisen ehtona on suostuminen tietojen kirjaamiseen.   Tietoja käsitellään osteopatiapalveluiden tuottamiseen (asiakkaan tutkimisen ja hoidon suunnittelu sekä toteutus, laskutus ja tarvittava yhteydenpito) sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastoinniksi ja suunnitteluksi.

Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia.


Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja säilytys

Asiakkailta kerätään vain sellaisia tietoja, jotka ovat olennaisia asiakkaan tutkimista ja hoitoa varten, sekä olennaisia hoidon toteuttamisen kannalta. Asiakkaat (tai alaikäisen huoltaja) antavat itse tietonsa tullessaan ensimmäistä kertaa vastaanotolle. Tällaisia Asiakkaan antamia tietoja  ovat henkilö- ja yhteystiedot, tulosyy, esitiedot, nykytila, harrastukset, terveydentila sekä sairaushistoria, tiedossa olevat riskitekijät sekä traumahistoria. Lisäksi reksiteriin kirjataan vastaanotolla tapahtuvan haastattelun, tutkimisen ja hoidon pohjalta saadut tiedot sekä hoidon vaikutukset. Hoidon kannalta merkittävät puhelinkontaktit, konsultaatiot ja kehotukset jatkotutkimuksiin sisällytetään potilasrekisteriin.


Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaalle itselleen hänen halutessaan tai voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille. Mikäli asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen edellytyksiä, voidaan tietoja luovuttaa hänen laillisen edustajansa suostumuksesta. Kaikki potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja osteopaatilla on salassapitovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Tietosuoja-asetuksen mukaan (luku 3, 15§) rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat asiakas- ja uutiskirjerekistereihin tallennetut tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus tutustua itseään koskevaan asiakaskorttiin ja pyynnöstä saada se kirjallisena

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. (Tietosuoja-asetus luku 3, 16§.)


Tietojen säilytysaika

Asiakasrekisteriin kirjattuja henkilötietoja säilytetään laissa määritelty aika (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista).